ADS
ADS
ADS
Politica de Confidențialitate

RO

Această politică de confidențialitate și cookie-uri are scopul de a descrie modul în care colectăm și utilizăm informațiile personale de identificare, putem folosi, de asemenea, cookie-uri și semnalizatoare web.

Despre politica privind informațiile personale identificabile

Datele personale de identificare pe care le colectăm sunt: ​​adresa IP, setările și datele browserului, informații despre sistemul de operare, durata sesiunii și locația geografică aproximativă. Aceste date sunt colectate în scopuri statistice și de jurnal.

În plus, este posibil să colectăm și alte date personale de identificare, cum ar fi numele, adresa de e-mail, orașul și statul dumneavoastră. Aceste date sunt necesare atunci când sunt utilizate caracteristici specifice ale site-ului: mesaje, solicitări, comentarii și formulare.

Atunci când folosim date personale de identificare ale utilizatorului în scopuri de îmbunătățire, marketing, securitate sau cerințe suplimentare, utilizarea se bazează întotdeauna pe interesul nostru legitim sau de către partenerii autorizați de utilizator.

Nicio dată cu caracter personal de identificare nu este partajată cu alte părți, cu excepția părților și partenerilor specificati în acest document, necesare pentru funcționarea serviciului sau atunci când sunt solicitate și autorizate de lege.

Despre web beacons și cookie-uri

Ce sunt cookie-urile?

Pentru funcționarea aproape oricărui site web este necesară colectarea informațiilor de bază ale utilizatorului. Pentru a face acest lucru, site-ul va crea mici fișiere text cunoscute sub numele de cookie-uri, care sunt gestionate de browserul de Internet utilizat. Cookie-urile sunt create pentru a identifica utilizatorul în vizitele ulterioare pe site sau pentru a autoriza alte site-uri să identifice utilizatorul.

Cookie-urile acționează în moduri diferite pentru a vă îmbunătăți experiența atunci când navigați pe un site. De exemplu, ei vă pot aminti preferințele pe site-urile pe care le vizitați frecvent, vă pot aminti utilizatorul, cumpăra diagrame și vă pot ajuta să navigați mai eficient. În plus, cookie-urile servesc și pentru ca reclamele afișate să își îndeplinească mai bine scopul. Anumite date colectate servesc și la identificarea standardelor de navigare și la localizarea geografică aproximativă.

Anumite site-uri conțin și imagini cunoscute sub numele de „Web beacons”. Aceștia sunt responsabili pentru colectarea de informații limitate, inclusiv numărul cookie-ului, data, ora și o înregistrare a paginii în care este inserat. Site-urile pot conține, de asemenea, semnalizatoare web ale site-urilor partenere și/sau agenților de publicitate. Aceste semnalizatoare web nu conțin nicio informație personală care poate fi utilizată pentru a identifica persoane și sunt utilizate doar într-o anumită campanie (de exemplu, numărarea vizitelor).

Informațiile colectate de cookie-uri sunt acum considerate informații personale.

Cum folosim cookie-urile?

Colectăm cookie-uri ale utilizatorilor noștri din mai multe motive, cum ar fi monitorizarea propriei performanțe și îmbunătățirea experienței utilizatorului, inclusiv prin cookie-uri ale platformelor partenere în scopuri de analiză și retargeting/remarketing. Printre altele, cookie-urile folosite ne permit să calculăm câți vizitatori avem și cât timp rămân aceștia pe site-ul nostru.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

• Cookie-uri persistente - Sunt cookie-uri care rămân în dispozitivul utilizatorului pentru o perioadă determinată în cookie. Acestea sunt activate ori de câte ori utilizatorul vizitează site-ul care a creat acest cookie în special.

• Cookie-uri de sesiune – Sunt cookie-uri menite să stocheze informații în timp ce utilizatorul navighează pe site. După vizită, când pagina browserului este închisă, cookie-urile de sesiune sunt șterse.

Mai mult, putem clasifica cookie-urile într-un mod mai larg în 4 categorii diferite, în funcțiile lor.

• Cookie-uri strict necesare – Cookie-uri esentiale pentru navigarea si utilizarea resurselor site-ului. Fără ele, nu putem oferi funcționalitatea minimă a site-ului. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. care pot fi utilizate pentru publicitate sau istoric pe Internet.

• Cookie-uri de performanță – Acestea colectează date pentru crearea de statistici și comportamentul vizitatorilor site-ului. Acestea nu conțin informații personale, cum ar fi numele și adresa de e-mail. Acestea sunt folosite pentru a vă îmbunătăți experiența în vizitarea site-ului.

• Cookie-uri funcționale – Sunt cookie-uri care permit utilizatorului să personalizeze experiența pe un site, cum ar fi amintirea unui login, preferința de limbă și regiune, informații afișate la prima vizită pe un site, printre alte evenimente similare.

Cum îmi controlez cookie-urile?

Unele cookie-uri sunt necesare pentru a permite funcționalitatea site-ului web și/sau a serviciului furnizat.

Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, cu toate acestea, puteți modifica setările browserului pentru a șterge sau a preveni obținerea automată a cookie-urilor.

 

EN 

 

This privacy and cookies policy is intended to describe how we collect and use personal identifiable information, we may also use cookies and web beacons.

About identifiable personal information policy

The personal identifiable data we collect are: IP address, browser settings and data, operating system info, session time and approximate geographic location. This data are collected for statistics and logs purpoises.

In addition, we may also collect other personal identifiable data, such as your name, email address, city and state. This data is required when specific features of the site are used: messages, song requests, comments and forms.

When we use personal identifiable data of the user for improvements, marketing, security or additional requirement purpoises, the use is always based on our legitimate interest, or by the user authorized partners.

No personal identifiable data is shared with other parties, except for the parties and partners specified in this document, necessary for the operation of the service or when requested and authorized by law.

About web beacons and cookies

What are cookies?

For the functioning of almost any website it is necessary to collect basic information of the user. To do so, the site will create small text files known as cookies, which are managed by the Internet browser used. Cookies are created in order to identify the user in ensuing visits to the site, or to authorize other sites to identify the user.

Cookies act in different ways to improve your experience when browsing on a site. For example, they can remember your preferences in sites which you visit frequently, remember your user, purchase charts and aid in browsing more efficiently. Furthermore, cookies also serve so that advertising displayed fulfills its purpose better. Certain data collected also serves to identify browsing standards and approximate geographic localization.

Certain sites also contain images known as "Web beacons". They are responsible for collecting limited information, including the number of the cookie, date, time and a record of the page where it is inserted. Sites can also contain Web beacons of partner sites and/or advertisers. These Web beacons do not contain any personal information which can be used to identify people and are only used in a particular campaign (for example, counting visits).

Information collected by cookies is now considered to be personal information.

How do we use cookies?

We collect cookies of our users for several reasons, such as the monitoring of own performance and improving the user’s experience, including with cookies of partner platforms for purposes of analysis and retargeting/remarketing. Among other things, the cookies used allow us to calculate how many visitors we have and how long they remain on our site.

What types of cookies do we use?

  • Persistent cookies - They are cookies which remain in the user’s device for a time determined in the cookie. They are activated whenever the user visits the site which created this cookie in particular.
  • Session cookies - They are cookies intended to store information while the user is browsing in the site. After the visit, when the page of the browser is closed, the session cookies are deleted.

Furthermore, we can classify the cookies in a broader way into 4 different categories, in their functions.

  • Cookies strictly necessary - Cookies essential for browsing and using the resources of the site. Without them, we are unable to provide the minimum functionality of the site. These cookies do not collect information about you which can be used for advertising or history on the Internet.
  • Performance cookies - They collect data for creating statistics and behavior of visitors to the site. They do not contain personal information such as the name and email address. They are used to improve your experience in visiting the site.
  • Functional cookies - They are cookies which allow the user to customize the experience on a site, such as remembering a login, preference of language and region, information displayed on the first visit to a site, among other similar events.

How do I control my cookies?

Some cookies are necessary to allow the functionality of the website and / or service provided.

Most browsers automatically accept cookies, however, you can change your browser settings to delete or prevent cookies from being automatically obtained.